سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

پیام Windows protected your PC.

دلیل
برنامه تنظیم کننده نیکمهر، برنامه عمومی نیست و مخصوص کاربران سایت نیکمهر تهیه شده. در نتیجه شناسه های بین مللی را دریافت نکرده و منتشر کننده آن برای ویندوز ناشناس است.
در پیام بالا هشدار داده می شود که اجرای برنامه ای از یک یک منتشر کننده ناشناس می تواند خطرناک باشد.ما در صفحه دانلود برنامه تنظیم کننده دلیل اینکه این که چرا این برنامه امن است را توضیح دادیم.
راهکار
بر روی گزینه more info کلیک کنید و گزینه run anyway را کلیک کنید تا برنامه تنظیم کننده نصب شود.

منو