سامانه اشکال یابی نیکمهر

راهکار برای تمامی خطا های احتمالی-نسخه 2

خطای Application not found :

دلیل
چنانچه بعد از اجرای برنامه تنظیم کننده خطای بالا را دیدید علت آن نبود برنامه پیش فرض برای باز کردن سایت ها در ویندوز شما می باشد.
از این مرحله تنظیم کننده سعی میکند صفحه آموزش تنظیمات را در سایت ما باز کند ولی برنامه ای برای باز شدن مشخص نشده.
راهکار
بخش ابتدایی تنظیمات این مرحله انجام شده ، مابقی کار را می توانید از آدرسی که در همین صفحه لینک کردیم دنبال کنید.
کافی است همان ادرسی که در متن خطا دارد را باز کنید.
اگر در خطا ادرس https://223344.ir/cfg/v913notac/index.html دارید این جارا کلیک کنید
اگر در خطا ادرس https://223344.ir/cfg/v913/index.html دارید این جارا کلیک کنید
اگر در خطا ادرس https://223344.ir/cfg/oldversions/index.html دارید این جارا کلیک کنید

منو